Informacja w języku polskim

 1. Strona ma charakter nieoficjalny i niezależny.
 2. Ani Jurgen Appelo ani zespół Happy Melly nie administruje tej strony.
 3. Daniel Skowroński jako pierwszy w Polsce ponad 6 lat temu (od 2013 r.) rozpoczął przekazywanie wiedzy, edukowanie i budowanie zalążków Management 3.0. Daniel przeprowadził ponad 40 szkoleń ze średnią oceną z ostatnich 12 miesięcy (stan na dzień 12.04.2019) na poziomie 9.1/10.0 dla otwartych szkoleń i 8.6/10.0 dla zamkniętych szkoleń, wspierając przy tym 6 organizacji w długofalowych transformacjach wprowadzania samego podejścia w życie.
 4. Ten portal prezentuje tylko facylitatorów zrzeszonych i zaangażowanych w butik doradczo-szkoleniowy Valkir Academy. Założycielem tego portalu, jak i współzałożycielem butiku Valkir Academy jest Daniel Skowroński.
 5. Jeżeli szukasz wszystkich Polskich facylitatorów, kliknij w ten link, celem przejścia do oficjalnego portalu w języku angielskim.
 6. Dlaczego nie prezentujemy wszystkich facylitatorów? Z kilku powodów:
  • Tematyka szkolenia wchodzi powoli do tzw. “mainstreamu” i łatwo stać się facylitatorem, co niestety nie przekłada się na weryfikację jakości prowadzonych szkoleń.
  • Zależy nam, jako prekursorom Management 3.0 w Polsce (Valkir Academy) na butikowym podejściu, zaopiekowaniu się uczestnikami i najwyższej jakości oferowanych usług. Możemy to osiągnąć tylko poprzez promowanie zrzeszonych facylitatorów, w szczególności tych, którzy nie są częścią “hipermarketów szkoleniowych”.
  • Zarówno duże hipermarkety szkoleniowe jak i trenerzy szukający rentownych szkoleń z niskim progiem wejścia, zaczynają oferować szkolenie po zaniżonej cenie i o niskiej jakości, psując rynek.
  • Hipermarkety szkoleniowe wprowadzają po 20 terminów w skali roku w 6 różnych lokalizacjach powodując, że terminy nie są realizowane, co frustruje potencjalnych uczestników.
  • Na oficjalnej stronie https://management30.com już dzisiaj (stan na dzień 12.04.2019 r.) panuje chaos jeżeli chodzi o ilość, lokalizację i cenę za prowadzone szkolenie. Jest więcej facylitatorów niż zapotrzebowania na rynku. Taka sytuacja doprowadza do “dumpingu cenowego”, braku możliwości “zebrania grupy szkoleniowej”.
  • Cały portal management30.pl, wszystkie tłumaczenia, większość oficjalnych akredytowanych polskich wersji językowych materiałów zarówno tych merytorycznych, jak i marketingowych została przez nas (Valkir Academy) przetłumaczona wyłącznie z naszych środków. Mimo, że nie otrzymaliśmy wkładu ze strony Jurgena Appelo, zespołu Happy Melly, czy też innych niezrzeszonych facylitatorów, przekazaliśmy “pro bono” oficjalne przetłumaczone materiały merytoryczne i marketingowe dla wszystkich facylitatorów i osób zainteresowanych, celem wspierania społeczności.
  • Niestety nie możemy tego zrobić w przypadku tego portalu, ponieważ od wygenerowanych zapytań o realizację szkoleń zależy rentowność realizowanych usług, a tym samym utrzymanie osób odpowiedzialnych za obsługę klienta, logistykę realizacji szkoleń i ciągłego monitorowania dostarczanej jakości.
  • Dlatego z tych i szeregu innych czynników zdecydowaliśmy się (Valkir Academy) na czele z Danielem Skowrońskim na przekształcenie portalu management30.pl na portal w pełni nieoficjalny i niezależny.
 7. Aktualnie trwa rebranding całego portalu do bardziej niezależnej i nieoficjalnej formy, sposób prezentacji zrzeszonych facylitatorów również się zmieni.
 8. Chcesz dołączyć jako facylitator do małego butiku doradczo-szkoleniowego (Valkir Academy) wspierającego organizacje we wprowadzaniu Management 3.0 jako fundament dla kultury organizacyjnej? Skontaktuj się z nami poprzez ten link.
 9. Od momentu wprowadzenia rebrandingu, będziemy się starać wykorzystywać głównie nasze niezależne grafiki i wizualizacje, podkreślając fakt niezależnego i nieoficjalnego portalu w szczególności w obszarze własnego content marketingu. Oczywiście nie będą one odstawały jakością od tych na oficjalnym portalu.
 10. Na stronie opisu szkolenia akredytowanego oraz w opisach oficjalnych narzędzi i produktów Management 3.0 wykorzystujemy treści, zdjęcia i grafiki, których właścicielami są zespół Happy Melly, bądź sam Jurgen Appelo. Dokładamy starań, aby tłumaczenia w przypadku oficjalnych opisów niezbędnych do realizacji akredytowanych usług były zawsze wysokiej jakości.

Information in English

 1. This is an independent and an unofficial
 2. Neither Jurgen Appelo nor Happy Melly team moderate this website.
 3. Daniel Skowroński was the first in Poland who over 6 years ago (from 2013) started to share knowledge, educate and build the foundation of Management 3.0. Daniel performed over 40 training with an average grade from the last 12 months (as of 12.04.2019) at 9.1/10.0 for open training and 8.6/10.0 for inhouse training, supporting 6 organizations in the long-term transformations of implementing this approach.
 4. This portal presents only facilitators associated and supporting Valkir Academy the consulting and training boutique. The founder of this portal as well as the co-founder of Valkir Academy boutique is Daniel Skowroński.
 5. If you are looking for all Polish facilitators, please click this link to go to the official website in English.
 6. Why we do not present all the facilitators? For several reasons:
  • The training topics slowly enter the so-called “mainstream” and it is easy to become a facilitator, which unfortunately does not guarantee the verification of the training quality.
  • As the precursors of Management 3.0 in Poland (Valkir Academy), we focus on the boutique approach, taking care of participants and the highest quality of services offered. We can only achieve this by promoting associated facilitators, in particular those who are not part of the “training hypermarkets”.
  • Both large training hypermarkets and trainers looking for profitable training with a low threshold entry are starting to offer low-cost and low-quality training, spoiling the market.
  • Training hypermarkets introduce 20 dates per year in 6 different locations, causing training schedule cancellation, which frustrates potential participants.
  • The official site https://management30.com today (as at 12.04.2019) is in chaos when it comes to quantity, location and price for training. There are more facilitators than the market demand. This situation leads to “price dumping”, the inability to “collect a minimum training group”.
  • The entire management30.pl portal, all translations, most official accredited Polish language versions of both courseware and marketing materials has been translated by us (Valkir Academy) exclusively from our resources. Although we have not received any financial support from Jurgen Appelo, the Happy Melly team or other non-affiliated facilitators, we have shared official translated courseware and marketing materials to all facilitators and stakeholders to support the community.
  • Unfortunately, we cannot do this for this portal, because the generated inquiries  for the training influence the profitability of the services provided, thus compensation for our co-workers responsible for account management, customer service, logistics and continuous monitoring of delivered quality.
  • Therefore, from these and a number of other factors, we (Valkir Academy) led by Daniel Skowroński, decided to transform management30.pl portal into a completely unofficial and independent
 7. Currently, the entire portal is being rebranded to a more independent and unofficial form, the manner of presenting affiliated facilitators will also change.
 8. Do you want to join as a facilitator to a small consulting and training boutique (Valkir Academy) supporting organizations in the introduction of Management 3.0 as a foundation for organizational culture? Contact us through this link.
 9. Since the introduction of rebranding, we will try to use mainly our independent graphics and visualizations, underlining the fact of an independent and unofficial portal particularly in the area of our own content marketing. Of course, they will be not lower in quality from those on the official website.
 10. On the page of the accredited training description and in the descriptions of the official Management 3.0 practices and products, we use content, photos and graphics owned by the Happy Melly team, or Jurgen Appelo himself with all rights reserved. We strive to ensure that translations of official descriptions necessary for the accredited training are always of high quality.