§ 1
Definicje

Ośrodek szkoleniowy – Spółka szkoleniowo-doradcza Valkir Academy​​ Sp.​​ z​​ o.o.​​ z​​ siedzibą​​ w​​ Warszawie, pod adresem​​ aleja Waszyngtona 146​​,​​ wpisana​​ do​​ rejestru przedsiębiorców​​ Krajowego​​ Rejestru​​ Sądowego przez​​ Sąd​​ Rejonowy​​ dla​​ M.​​ St Warszawy​​ w​​ Warszawie, XIII​​ Wydział​​ Gospodarczy​​ Krajowego​​ Rejestru Sądowego​​ pod​​ numerem​​ 0000469954,​​ NIP​​ 5213651824, reprezentowana​​ przez Prezesa Zarządu – Daniela Piotra Skowrońskiego.
 
Zamawiający – Zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna/instytucja państwowa chcąca skorzystać, bądź już korzystająca, zarówno z produktów i usług w postaci szkoleń oraz doradztwa, jak i materiałów edukacyjnych, treści, czy też innych materiałów/publikacji dostarczanych przez Ośrodek szkoleniowy.
 
Uczestnik – Odbiorca usługi, osoba uczestnicząca zarówno w szkoleniach, jak i w programach usług doradczych, zgłoszona samodzielnie jako osoba fizyczna, bądź przedstawiciel/osoba wydelegowana z ramienia osób prawnych/instytucji państwowych.
 
Siła wyższa – Zdarzenie, które jest zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można było zapobiec, a może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić świadczenie usług.

§ 2
Warunki udziału w szkoleniach i usługach doradczych

Zarówno Zamawiający jak i Uczestnicy usług akceptują oraz muszą przestrzegać warunków świadczenia usług określonych przez spółkę Valkir Academy Sp. z o.o zwaną dalej Ośrodkiem szkoleniowym.

§ 3
Wynagrodzenie za usługi

Wysokość wynagrodzenia, o ile nie zostało to wcześniej inaczej ustalone, będzie zgodna z aktualnymi cenami usług w Katalogu Szkoleń na stronie Ośrodka szkoleniowego.
 
Cena szkolenia otwartego uwzględnia: materiały szkoleniowe, certyfikat, koszty wynajmu Sali szkoleniowej, a w przypadku szkoleń stacjonarnych także obiady oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia. Ceny szkoleń zamkniętych ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.

§ 4
Warunki płatności za usługę

 1. W przypadku standardowych szkoleń z oferty Ośrodka szkoleniowego realizowanych przez ekspertów z Polski, możliwe są następujące opcje płatności:
  • Osoby fizyczneprzedpłata zrealizowana na co najmniej 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, na podstawie przesłanej przez Valkir Academy PRO formy.
  • Osoby prawne i instytucje państwowepo szkoleniu, pod warunkiem, że zgłoszenie dokonane jest przez formularz zamówienia dostępny na stronie https://valkir.pl/formularz-zapisow/ lub w inny sposób uzgodniony z Ośrodkiem szkoleniowym, zachowując niezbędność akceptacji przez Zamawiającego warunków niniejszego Regulaminu. Płatność realizowana jest w 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Ten tryb płatności wymaga kontaktu z Ośrodkiem szkoleniowym. Jakiekolwiek zmiany w zakresie sposobu i terminu płatności wymagają ustaleń indywidualnych z Ośrodkiem szkoleniowym.
 2. W przypadku szkoleń realizowanych przez ekspertów zagranicznych:
  • Osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje państwoweprzedpłata zrealizowana w ciągu maksymalnie 5 dni od momentu rejestracji na szkolenie, na podstawie przesłanej przez Ośrodek szkoleniowy PRO formy. Brak wpłaty traktowany jest jako rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach. W przypadku anulowania szkolenia, środki zostaną zwrócone na konto Zamawiającego, z którego dokonano przelewu w terminie do 5 dni roboczych od daty anulowania szkolenia.

§ 5
Rezerwacja usługi

 1. Wszelkie rezerwacje powinny być realizowane poprzez formularze zgłoszeniowe udostępnione przez Ośrodek szkoleniowy: elektroniczne, tradycyjne lub jako załącznik do umowy ramowej.
 2. Rezerwacja usługi w jakikolwiek inny sposób w tym poprzez systemowe zamówienia Zamawiającego (ang. PO – Purchase Order) wymaga indywidualnych ustaleń z Ośrodkiem szkoleniowym. Rezerwacja powinna zostać zgłoszona na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy zostało to ustalone indywidualnie z ośrodkiem szkoleniowym.
 3. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Ośrodek szkoleniowy nie jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyłane jest przez pracownika Ośrodka szkoleniowego drogą poczty elektronicznej i w przypadku szkoleń otwartych zależne jest od dostępności miejsc.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesłane przez pracownika Ośrodka szkoleniowego drogą poczty elektronicznej jest prawnie wiążące dla Zamawiającego i implikuje obowiązek zapłaty. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia Ośrodek szkoleniowy nie wymaga żadnej dodatkowej zgody czy potwierdzenia od Zamawiającego celem procesowania rozliczenia i realizacji usługi.
 5. Finalne potwierdzenie realizacji usługi przez Ośrodek szkoleniowy (wraz z wysłaniem informacji organizacyjnych) lub anulowanie realizacji usługi (np. w wyniku nie zebrania minimalnej grupy) następuje drogą elektroniczną najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia usługi.
 6. Zamawiającemu przysługuje możliwość anulacji lub przeniesienia udziału na inny termin zgodnie z warunkami anulacji i przeniesienia udziału opisanymi w dalszej części regulaminu.

§ 6
Anulowanie lub zmiana usługi

 1. W przypadku anulowania przez Zamawiającego uczestnictwa w szkoleniu realizowanym przez ekspertów z Polski w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny szkolenia. W sytuacji niezgłoszenia rezygnacji lub rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni robocze, Zamawiający zobowiązany jest pokryć całościowe koszty szkolenia.
 2. W przypadku anulowania przez Zamawiającego uczestnictwa w szkoleniu realizowanym przez ekspertów zagranicznych w terminie krótszym niż 35 dni kalendarzowych, Zamawiający pokrywa 100% ceny szkolenia (przedpłacone środki nie zostaną zwrócone).
 3. W przypadku anulowania przez Ośrodek szkoleniowy szkolenia otwartego, Ośrodek szkoleniowy zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, jeżeli liczba zgłoszonych osób będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów realizacji szkolenia.
 4. Zmiana terminu lub anulowanie uczestnictwa w szkoleniu realizowanym przez ekspertów z Polski przez Zamawiającego lub Uczestnika możliwa jest bezkosztowo w terminie do 7 dni roboczych przed realizacją usługi, a w przypadku przekroczenia tego terminu stosowane są zapisy opisane powyżej w punkcie 1 tego paragrafu.
 5. Zmiana terminu lub anulowanie uczestnictwa w szkoleniu realizowanym przez ekspertów przed realizacją usługi możliwa jest bezkosztowo, a w przypadku przekroczenia tego terminu stosowane są zapisy opisane powyżej w punkcie 2 tego paragrafu.
 6. Jeżeli termin zostanie anulowany bądź przesunięty i jeżeli wynikało to z przyczyn Siły wyższej bądź innych przyczyn, za które Ośrodek szkoleniowy nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu zostanie zwrócona już wpłacona kwota, ale nie może on domagać się rekompensaty za szkody, bądź utracone korzyści wynikłe z tego powodu.

§ 7
Organizacja szkoleń zdalnych (online)

 1. Zamawiający zobowiązany jest zweryfikować minimalne wymagania techniczne, umożliwiające realizację szkoleń zdalnych Uczestnikom, przed dokonaniem formalnego zamówienia usługi. Minimalne wymagania techniczne:
  • Komputer lub zestaw ze stacją dokującą, który umożliwia sprawną pracę na ekranie z przekątną min 15’ cali (rekomendujemy rozdzielczość Full HD 1920×1080 i wyższe).
  • Zaktualizowana najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome, FireFox lub Opera.
  • Gotowość na czynny udział z włączoną kamerą internetową.
  • Zewnętrze słuchawki z mikrofonem, bardzo zależy nam aby uniknąć pogłosu i sprzężenia.
  • Realne (nie tylko deklaratywne) 10 Mb/s (Megabitów / sekundę) przepustowości połączenia internetowego, najlepiej zweryfikowane przez usługę https://www.speedtest.pl/.
  • Dla narzędzi do komunikacji Hangouts Meet oraz Zoom nie jest potrzebne posiadanie konta, wymagane jest jednak przetestowanie audio/wideo poprzez linki odpowiednio ustawienia Hangouts Meet (zębatka w prawym górnym rogu ekranu) oraz rozmowa testowa Zoom.
  • W przypadku platform do współpracy zdalnej (w zależności od decyzji trenera):
   • Google Drawings – Posiadanie Konta Google w celu identyfikacji osoby korzystającej z narzędzi i platformy do współpracy zdalnej, niezależnie czy będzie to konto w pakiecie biznesowym (płatnym) czy darmowe konto Google. Posiadanie poczty GMail (nawet darmowej) tożsame jest z posiadaniem konta Google.
   • Mural – Przed sesją zdalną uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną link do założenia darmowego konta gościa. Po założeniu konta, wymagane jest wypełnienie profilu jednoznacznie identyfikującego uczestnika z imienia i nazwiska. Więcej na temat darmowego konta gościa Mural.
   • Miro – Przed sesją zdalną uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną link do dołączenia jako gościnny edytor. Platforma Miro generuje losowe identyfikatory, dlatego po zalogowaniu do platformy wymagane będzie wpisanie w przygotowanej tabeli swojego identyfikatora obok imienia i nazwiska, celem jednoznacznej identyfikacji uczestnika. Więcej na temat darmowego konta gościnnego edytora.
  • Należy pamiętać, że oprócz dodatkowych wymagań dla szkoleń online opisanych powyżej, należy również spełnić wszystkie wymagania związane z danym szkoleniem, w szczególności dotyczy to szkoleń związanych ze specjalistycznym oprogramowaniem dla praktyk inżynierskich (np. szkolenia PSD, DDD, BDD, itp.).
 2. W przypadku wystąpienia usterek technicznych, które znacząco utrudniają udział w szkoleniu danego uczestnika i niemożliwości ich usunięcia przed lub na początku szkolenia, Ośrodek szkoleniowy w osobie trenera prowadzącego szkolenie ma prawo usunąć uczestnika z sesji szkoleniowej i przenieść na inny dostępny termin szkolenia.
 3. Przeniesienie udziału na inny termin szkolenia, wynikające z usterek technicznych, nie zwalnia Zamawiającego z dokonania pełnej opłaty za szkolenie.
 4. Nowy termin szkolenia Zamawiający uzgadnia z Ośrodkiem szkoleniowym drogą telefoniczną lub mailową. Dane kontaktowe dostępne są na stronie: https://valkir.pl/dane-kontaktowe/.
 5. Prawo do przeniesienia uczestnika na inny termin szkolenia nie dotyczy szkoleń prowadzonych przez zagranicznych ekspertów, którzy to najczęściej w formule gościnnej prowadzą szkolenia w ramach współpracy partnerskiej z Ośrodkiem szkoleniowym.

§ 8
Szkolenia dofinansowane

 1. Ośrodek szkoleniowy umożliwia Zamawiającym korzystanie z usług w ramach dostępnych programów dofinansowania. Informacje dotyczące sposobów pozyskiwania funduszy i zamówienia usług dofinansowanych dostępne są na stronie: https://valkir.pl/uzyskaj-dofinansowanie/.
 2. Przy realizacji usług dofinansowanych stosuje się zapisy niniejszego Regulaminu.

§ 9
Warunki reklamacji

 1. Zakłada się, że szkolenie odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Zamawiającym i będzie prowadzone według ustalonego planu szkolenia. W wypadku, gdy Zamawiający zauważy nieprawidłowości ze strony Trenera w czasie szkolenia, zobowiązany jest natychmiast zgłosić swoje uwagi pracownikowi Ośrodka szkoleniowego. Informacja powinna zostać przekazana za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail. Trener może zmienić plan zajęć oraz tok nauczania na wniosek uczestników, o ile wszyscy uczestnicy zgadzają się na taką zmianę.
 2. Jeśli w wyniku powyższych działań zakres i jakość usługi nie odpowiada Zamawiającemu, zgłoszenie reklamacji możliwe jest w terminie do 5 dni roboczych po ostatnim dniu realizacji szkolenia lub każdorazowo w trakcie wykonywania usługi doradczej będącej wynikiem zawartej umowy świadczenia usług doradztwa.
 3. Jeżeli usługa kończy się podpisaniem protokołu odbioru (np. wymóg Zamawiającego), wtedy zgłoszenie reklamacji możliwe jest przed podpisaniem protokołu.
 4. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Zamawiającego w formie elektronicznej na adres e-mailowy contact@valkir.net. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko,
  • telefon i adres e-mail,
  • nazwa firmy,
  • osoba zamawiająca,
  • nazwa usługi,
  • termin i miejsce wykonania usługi,
  • szczegółowy opis reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia. O decyzji osoby zgłaszające informowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli analiza reklamacji lub postępowanie reklamacyjne potwierdzi, że wcześniej ustalone warunki umowy bądź zamówienia zawarte z Zamawiającym nie zostały dotrzymane, reklamacja zostaje uznana. Wartość roszczeń nie może przewyższać wartości zamówienia.

§ 10
Odpowiedzialność Ośrodka szkoleniowego

Ośrodek szkoleniowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych, ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych usług.

§ 11
Odpowiedzialność Zamawiającego

Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków przez osoby przez siebie delegowane, będące odbiorcami (Uczestnikami) usługi.

§ 12
Własność intelektualna i prawa autorskie

Wszystkie autorskie materiały pomocnicze i wyposażenie są własnością Ośrodka szkoleniowego lub partnerów współpracujących (na warunkach osobnych umów współpracy partnerskiej). Wszelkie materiały akredytowane są własnością danego ciała akredytacyjnego i używane na zasadach licencji oraz umów bezpośrednio lub pośrednio ustanowionych z Ośrodkiem szkoleniowym.

Ośrodek szkoleniowy zachowuje wszelkie prawa autorskie do materiałów autorskich dostarczonych, bądź wypracowanych w trakcie szkolenia. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie w części lub całości innym podmiotom jest zabronione.

Zamawiający nie uzyska żadnych praw autorskich, jak również prawa własności intelektualnej posiadanych przez Ośrodek szkoleniowy. Zamawiający nie jest uprawniony do przeprowadzania podobnych szkoleń na rzecz innych podmiotów lub swoich pracowników, chyba że Strony postanowią inaczej na mocy osobnej umowy.

§ 13
Nieuczciwa konkurencja

 1. Rejestrując osoby na szkolenie, Zamawiający zgadza się, że uczestnicy szkolenia nie mogą realizować tego lub podobnego szkolenia dla żadnej firmy stanowiącej bezpośrednią, bądź pośrednią konkurencję dla Ośrodka szkoleniowego.
 2. Do dwunastu miesięcy po realizacji szkolenia (chyba, że uzgodniono inaczej w umowie), Zamawiający oraz żadna osoba z nim powiązana nie będzie zabiegać o zatrudnienie jakiegokolwiek członka personelu zaangażowanego w organizację szkolenia. Karą umowną za naruszenie tego przepisu jest kwota rocznego wynagrodzenia brutto pracownika lub kwota przychodu uzyskanego w ciągu pierwszych 12 miesięcy omawianego pracownika na nowym stanowisku pracy.
 3. Zamawiający (oraz wszelkie osoby z nim powiązane) nie będzie w żadnym wypadku prowadził bezpośrednich negocjacji z przedstawicielem Ośrodka szkoleniowego (lub stronami bezpośrednio i pośrednio powiązanymi z Ośrodkiem szkoleniowym), w tym oraz w przyszłych projektach szkoleniowych bez uprzedniej pisemnej zgody Ośrodka szkoleniowego. W wypadku utraty zysków faktycznych lub przyszłych wynikających z tych negocjacji, Ośrodek szkoleniowy posiada prawo do odszkodowania od Zamawiającego w wysokości 50 000 PLN za każdy dzień utraty zysków lub wartości całkowitej utraty biznesu, w zależności która kwota jest wyższa.
 4. Zakłada się, że Zamawiający posiada oryginalne licencje na oprogramowanie dla wszystkich kursów prowadzonych w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (np. w przypadku organizowania szkolenia zamkniętego w siedzibie Zamawiającego). Uczestnicy szkolenia będą odpowiedzialni za spowodowanie wszelkich szkód w miejscu szkolenia – uszkodzenia danych, sprzętu lub pomieszczeń.
 5. Ośrodek szkoleniowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież lub straty pozostawionych rzeczy Zamawiającego w miejscu prowadzenia usługi, bądź jakiekolwiek szkody lub straty wynikającej z uczestnictwa w szkoleniu i usługach w dowolnym miejscu na świecie. Kosztowności, sprzęt komputerowy, rzeczy osobiste itp., nie powinny być pozostawione bez opieki. Nawet jeśli instruktorzy/konsultanci i pracownicy oferują opiekę nad tymi rzeczami w czasie przerw, nie mają oni możliwości weryfikacji i ubezpieczenia przedmiotów oraz strat, które mogą wystąpić.

§ 14
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podmiotem decydującym o środkach oraz celach w jakich wykorzystywane są dane osobowe tzw. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek szkoleniowy.
 2. W sprawach związanych z prywatnością i ochroną danych osobowych korespondencję z Ośrodkiem szkoleniowym należy kierować na adres rodo@valkir.net lub pocztą tradycyjną, na adres wskazany w pierwszym paragrafie niniejszego regulaminu.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w sześciu zasadniczych celach:
  • W celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia usługi na podstawie zasady, która głosi, że przetwarzanie danych osobowych jest uprawnione, jeżeli jest niezbędne do zrealizowania postanowień niniejszego regulaminu pomiędzy administratorem (Ośrodkiem szkoleniowym), a osobą (Zamawiającym/Uczestnikiem), której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • W celach promocyjnych realizowanych poprzez upublicznianie foto lub wideo relacji z usługi szkoleniowej lub doradczej jako elementu wpisu lub artykułu na stronie internetowej Ośrodka szkoleniowego oraz w social media Ośrodka szkoleniowego. Podstawą realizacji celów promocyjnych z wykorzystaniem Państwa danych (przede wszystkim wizerunku) jest również niezbędność tego przetwarzania do realizacji postanowień niniejszego Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Jednocześnie, akceptacja postanowień Regulaminu rozumiana jest jako zgoda na upublicznienie wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • Dla potrzeb sprawozdawania ewentualnym podmiotom fundującym lub jednostkom akredytującym (dotyczy szkoleń dofinansowanych i/lub akredytowanych).
  • W przypadku usług doradczych, w celu udokumentowania przebiegu wykonywanych czynności doradczych w organizacji Zamawiającego. Dla potrzeb tego procesu, dane będą archiwizowane, a następnie, zestawiane z analogicznymi informacjami zebranymi w toku dalszej współpracy, w celu wykazania i udokumentowania zmian, które zachodzą w organizacji Zamawiającego. Podstawą realizacji przetwarzania w tym celu jest niezbędność tych działań do realizacji umowy, jaka łączy Administratora z Zamawiającym. Administrator stoi na stanowisku, że uzyskanie zdolności do realizacji zobowiązań stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • W celach pamiątkowych. Administrator zbiera i przechowuje informacje o prowadzonych przez siebie działaniach. Dane te nie podlegają upublicznieniu ani udostępnieniu osobom spoza grona pracowników i współpracowników Administratora. Gromadzenie pamiątkowych zdjęć, w celu budowania atmosfery i tożsamości firmy Administratora, Administrator ten uważa za swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Państwa dane osobowe zostaną przekazane podmiotowi akredytującemu, dla potrzeb wystawienia certyfikatu (dotyczy szkoleń akredytowanych).
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane fundatorowi w procesie kontroli organizacji i przeprowadzenia szkolenia (dotyczy szkoleń dofinansowanych).
 6. Świadcząc nasze usługi, wspieramy się pomocą firm zewnętrznych. Wszystkie firmy, które świadczą usługi na rzecz Ośrodka szkoleniowego, działają wyłącznie na podstawie podpisanych umów i pod naszym nadzorem. Podmioty te nie mogą same podejmować jakichkolwiek działań na Państwa danych. Realizują wyłącznie pisemne polecenia. Firmy te to:
  • Biuro księgowe.
  • Dostawcy usługi poczty elektronicznej i hostingu.
  • Dostawcy oprogramowania jako usługi (ze szczególnym uwzględnieniem dostawcy oprogramowania pracy grupowej, dostawcy systemu CRM, dostawców narzędzi do komunikacji i wideokonferencji online).
  • Dostawcy narzędzi służących do analizy zachowań użytkowników naszych stron internetowych oraz mierzenia zasięgu i skuteczności reklam.
  • Serwisy social media, które wykorzystujemy do utrzymania kontaktu z Państwem oraz w celach reklamowych.
  • Eksperci, trenerzy, szkoleniowcy, doradcy będący naszymi podwykonawcami.
 7. Część z dostawców usług, z których korzysta Ośrodek szkoleniowy, zlokalizowana jest za oceanem. Dochodzi więc do tzw. transferu transgranicznego danych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, Ośrodek szkoleniowy korzysta jednak wyłącznie z usług renomowanych dostawców – podmiotów certyfikowanych w programie Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/Program-Overview) lub powiązanych z nami umowami skonstruowanymi z wykorzystaniem tzw. „standardowych klauzul umownych”. Są to zapisy opracowane przez Komisję Europejską specjalnie z myślą o ochronie prywatności przy współpracach międzynarodowych.
 8. Państwa dane zostaną ponadto:
  • Przekazane operatorowi płatności w celu umożliwienia Państwu dokonania zapłaty.
  • Upublicznione na stronie internetowej i w social media Ośrodka szkoleniowego (dotyczy wyłącznie zdjęć z Państwa udziałem).
 9. Państwa dane osobowe rejestracyjne oraz rozliczeniowe będą przechowywane przez okres 6 lat.
 10. Zdjęcia lub nagrania z Państwa udziałem zostaną obrobione w przeciągu nie więcej niż 3 miesięcy. Po tym okresie usunięte zostaną materiały, których postanowimy nie poddawać publikacji.
 11. Materiały opublikowane będą dostępne w Internecie przez okres 10 lat.
 12. Dane zebrane dla potrzeb dokumentowania usług doradczych dla Państwa organizacji, przetwarzane będą przez okres 10 lat.
 13. Dane, które Administrator zbiera dla celów pamiątkowych przetwarzane będą przez okres 25 lat.
 14. W związku z faktem wykorzystywania danych osobowych, osobom, których te dane dotyczą (Zamawiającemu/Uczestnikowi) przysługują następujące prawa:
  • Prawo wycofania zgody na kontakt marketingowy w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wiąże się dla Państwa z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami.
  • Prawo do wycofania zgody komunikacji w serwisie Facebook poprzez zmianę ustawień profilowych oraz usunięcie konta Facebook.
  • Prawo dostępu do treści dotyczących Państwa danych, prawo do ich korygowania oraz do uzyskania ich kopii.
  • Prawo do wezwania nas do ograniczenia stosowania Państwa danych oraz ich usunięcia (prawo to nie dotyczy sytuacji, w której dane potrzebne są Ośrodkowi szkoleniowemu do wywiązania się z obowiązków prawnych, a więc nie będzie miało zastosowania do danych zawartych w dokumentacji rozliczeniowej, a usunięcie danych może nastąpić tylko w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy współpracy lub przed jej zawarciem).
  • Prawo do tzw. przeniesienia danych, a więc wezwania Ośrodka szkoleniowego do przesłania kopii Państwa danych wskazanemu podmiotowi.
  • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego procesowania Państwa danych.
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. W celu skorzystania z dowolnego z powyższych praw, należy kontaktować się z Ośrodkiem szkoleniowym na adres rodo@valkir.net.

§ 15
Warunki rozszerzające

Wszelkie warunki (umowy, wymagania, itp.) stawiane przez Zamawiającego powinny być uzgodnione podczas wykonywania wyceny. W przypadku nieprzedstawienia ich w odpowiednim terminie, Ośrodek szkoleniowy zastrzega sobie prawo do ich niespełnienia lub/i zmiany warunków oraz ceny szkolenia.

§ 16
Postanowienia końcowe

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszych warunków będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a w razie braku takiego rozwiązania, sądem właściwym jest sąd dla m.st. Warszawy.