§ 1
Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszego serwisu internetowego https://management30.pl/.
 2. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych rozwiązań służących zabezpieczeniu danych użytkowników.
 3. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej polityki prywatności.
 4. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. Zwracamy uwagę, że w przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą odnośnika, który może zostać zawarty w naszym serwisie, będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i cookies. Zalecamy zapoznanie się z ich treścią.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany te nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.
 6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Valkir Academy​​ Sp.​​ z​​ o.o.​​ z​​ siedzibą​​ w​​ Warszawie,​​ pod adresem​​ aleja Waszyngtona 146​​,​​ wpisana​​ do​​ rejestru przedsiębiorców​​ Krajowego Rejestru​​ Sądowego​​ przez​​ Sąd​​ Rejonowy​​ dla​​ M.​​ St.​​ Warszawy​​ w​​ Warszawie, XIII​​ Wydział Gospodarczy​​ Krajowego​​ Rejestru​​ Sądowego​​ pod​​ numerem​​ 0000469954,​​ NIP​​ 5213651824.
 7. Możecie się Państwo z nami kontaktować listownie, na adres naszego biura (aleja Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa), pocztą elektroniczną na adres rodo@valkir.net lub telefonicznie, pod numerem +48 22 185 59 75.

§ 2
Polityka prywatności

 1. W związku z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego zbierane i przetwarzane są następujące rodzaje danych osobowych użytkowników serwisu:
  • Adres email, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, temat zapytania oraz treść zapytania osób korzystających z naszych formularzy kontaktowych.
  • Adres email i imię wskazane przy zapisie na newsletter.
  • Imię (lub nick lub imię i nazwisko), adres email, telefon kontaktowy (opcjonalnie), Identyfikator (ID) i treść komunikacji prowadzonej przez nasz czat.
  • Dane podane w procesie zapisu na szkolenie lub inne usługi, w zakresie wynikającym ze struktury formularza oraz ewentualnie, danych podanych w polu uwag.
  • Identyfikator nadawany osobie odwiedzającej (ID) oraz powiązane z nim informacje statystyczne o odwiedzinach na naszej stronie oraz aktywności podjętej w czasie tych odwiedzin.
  • Informacje o fakcie odwiedzenia naszej strony oraz o tym, jak użytkownik trafił na naszą stronę, procesowane z wykorzystaniem technologii cookies, a służące do celów marketingowych.
  • Dane płatnicze – do celów realizacji płatności i działań księgowych.
  • Historia transakcji – informacje o historii rejestracji na szkolenia lub inne usługi oraz o przebiegu tych procesów rejestracji.
 2. Dane osobowe zbierane od użytkowników, którzy skorzystali z formularza kontaktowego oraz czatu, stosowane są przez nas do opracowania i przesłania odpowiedzi na to zapytanie. W przypadku, w którym udzielenie jednoznacznej i wyczerpującej odpowiedzi na przesłane nam zapytanie wymaga pozyskania przez nas szerszych informacji, podejmujemy próbę kontaktu zmierzającego do zgromadzenia potrzebnej wiedzy.
 3. Jeżeli kontakt przez formularz lub chat dotyczy problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem naszego serwisu, dane przetwarzane są również w celu rozwiązania tego problemu technicznego lub przekazania instrukcji postępowania z serwisem i jego funkcjonalnościami.
 4. Dane osobowe podane przy zapisie na newsletter służą do wysyłania wiadomości o aktywności Valkir Academy​​ Sp.​​ z​​ o.o.​​, wydarzeniach branżowych, istotnych publikacjach oraz innych wiadomości merytorycznych.
 5. Stosujemy również rozwiązania służące analizie zainteresowania naszym newsletterem (mierzymy, ile osób dokonuje zapisu) oraz jak ten newsletter jest przyjmowany przez odbiorców (ile osób czyta przesłane przez nas wiadomości oraz jaki jest średni czas pomiędzy otrzymaniem wiadomości, a zapoznaniem się z jej treścią). Działania te prowadzimy w celu doskonalenia naszej komunikacji i podnoszenia wartości merytorycznej newslettera.
 6. Dane gromadzone za pomocą formularza zapisów na szkolenia służą dokonaniu rezerwacji oraz zakupowi usługi szkoleniowej lub doradczej i jej rozliczeniu.
 7. Informacje o aktywności osób odwiedzających naszą stronę docierają do nas w postaci zagregowanej (a więc statystycznej – nie mamy możliwości dokonania analizy zachowań jakiejkolwiek zidentyfikowanej osoby). Służą one do badania czytelności/użyteczności strony i zawartych w niej treści, monitorowaniu, jak użytkownicy nawigują po stronie oraz które treści są dla nich atrakcyjne. Działania te prowadzimy w celu zrozumienia potrzeb naszych użytkowników oraz podnoszenia walorów komunikacyjnych, edukacyjnych i użytkowych naszej strony.
 8. Dane gromadzone w celach marketingowych służą późniejszemu wyświetlaniu naszych reklam w serwisach internetowych, social media i kanałach partnerskich sieci reklamowych oferujących taką możliwość. Zebrane informacje o potrzebach użytkowników wykorzystywane są również do proponowania zapoznania się z materiałami o treści merytorycznej (np.: podręcznikami, opracowaniami itd.).
 9. Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • Przepisy o ochronie danych uprawniają nas do pracy na danych osobowych na żądanie osoby, która potencjalnie chce wejść z nami w relację umowną, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przesłanie zapytania ofertowego przez formularz kontaktowy lub chat odczytujemy jako wolę zawarcia umowy, a zgromadzenie informacji potrzebnych do opracowania i przedstawienia oferty uważamy za działania niezbędne przed zawarciem takiej umowy – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia tym kanałem, woli nawiązania współpracy.
  • Obsługę zapytań o funkcjonalności serwisu oraz zgłoszeń ewentualnych problemów technicznych, kierowanych do nas przez formularz kontaktowych lub chat, uważamy za swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podanie danych jest dobrowolne.
  • Wysyłanie treści marketingowych w formie newslettera oraz związane z nim przetwarzanie danych osobowych oparte jest na dobrowolnej zgodzie, którą można wycofać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – podanie danych jest dobrowolne.
  • Dane gromadzone z wykorzystaniem technologii cookies, służące prowadzeniu analiz zachowań na naszej stronie oraz służące do celów marketingowych przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 173 ust. 2 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne) – podanie danych jest dobrowolne, jednak brak zgód może wpłynąć na komfort korzystania z niektórych funkcjonalności strony.
  • Przyjęcie Państwa zgłoszenia, przez formularz rejestracji na szkolenie lub inną usługę stanowi działanie niezbędne do zawarcia umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą (Państwa żądanie) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy.
  • Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami w imieniu swojego pracodawcy, a więc nie jesteście stroną umowy z nami, wykorzystujemy Państwa dane, gdyż są nam niezbędne do kontaktu i nawiązania współpracy z firmą, którą Państwo reprezentujecie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy.
  • W przypadku nawiązania współpracy, do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Valkir Academy Sp. z o.o., w szczególności, w zakresie podatkowym (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – podanie danych jest obowiązkowe.
  • Prowadzenie monitorowania procesów rejestracji na usługi następuje w celu doskonalenia warstwy komunikacyjnej strony oraz wykrywania błędów i ewentualnych prób nadużyć (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podanie danych jest obowiązkowe.
 10. Dane osobowe gromadzone do celów marketingowych udostępniane są podmiotom dokonującym emisji reklamy.
 11. Pozostałe dane osobowe nie są udostępniane. Odstępstwem od tej zasady może być sytuacja, w której o dostęp do nich wystąpi podmiot posiadający takie uprawnienia na mocy przepisów prawa (np. sąd, policja, prokuratura).
 12. Przy przetwarzaniu danych, administrator wspiera się podwykonawcami, którzy świadczą usługi w zakresie wysyłki masowej (np. wysyłki newslettera), hostingu danych oraz analizy danych.
 13. Część z dostawców usług, z których korzystamy, zlokalizowana jest za oceanem. Dochodzi więc do tzw. transferu transgranicznego danych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, korzystamy jednak wyłącznie z usług renomowanych dostawców – podmiotów certyfikowanych w programie Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/Program-Overview) lub powiązanych z nami umowami skonstruowanymi z wykorzystaniem tzw. „standardowych klauzul umownych”. Są to zapisy opracowane przez Komisję Europejską specjalnie z myślą o ochronie prywatności
  przy współpracach międzynarodowych.
 14. Dane osobowe zebrane w związku z obsługą zapytań ofertowych nadesłanych z formularza przechowywane są przez nas przez okres 5 lat. Dane służące do badania aktywności użytkowników na naszej stronie są niezwłocznie anonimizowane.
 15. Dane przetwarzane z zastosowaniem technologii cookies procesowane są przez czas wskazany w tabelarycznym zestawieniu dostępnym w naszej polityce cookies.
 16. Dane przetwarzane w celu wysyłki wiadomości newsletter przetwarzane są do momentu wycofania zgody.
 17. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
  • Prawo wycofania zgody na kontakt marketingowy w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wiąże się dla Państwa z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami.
  • Prawo do wycofania zgody komunikacji w serwisie Facebook poprzez zmianę ustawień profilowych oraz usunięcie konta Facebook.
  • Prawo dostępu do treści dotyczących Państwa danych, prawo do ich korygowania oraz do uzyskania ich kopii.
  • Prawo do wezwania nas do ograniczenia stosowania Państwa danych oraz ich usunięcia (prawo to nie dotyczy sytuacji, w której dane potrzebne są Valkir Academy Sp. z o.o. do wywiązania się z obowiązków prawnych, a więc nie będzie miało zastosowania do danych zawartych w dokumentacji rozliczeniowej, a usunięcie danych może nastąpić tylko w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy współpracy lub przed jej zawarciem).
  • Prawo do tzw. przeniesienia danych, a więc wezwania Valkir Academy Sp. z o.o. do przesłania kopii Państwa danych wskazanemu podmiotowi.
  • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego procesowania Państwa danych.
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 18. Zarządzania zgodami z wykorzystaniem plików cookies dokonuje się przez narzędzie zawarte w naszej polityce cookies.
 19. Wycofania zgody newsletterowej można dokonać przez mechanizm opt out (link rezygnacyjny) zawarty w każdej wiadomości newsletter lub przez kontakt z administratorem, z adresu email wskazanego przy zapisie na newsletter.
 20. Zaznaczamy, że powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie danych, które można powiązać z osobą wnioskującą. Prawa te nie znajdują zastosowania do anonimowych informacji statystycznych (art. 11 ust. 2 RODO).
 21. Działania automatyczne, które realizujemy z wykorzystaniem informacji na temat użytkowników, nie pociągają za sobą skutku prawnego ani w podobny sposób istotnego.

§ 3
Polityka plików cookies

 1. Niniejsza strona korzysta z plików cookie.
 2. Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę, które stosuje się, aby usprawnić działanie takiej strony (zmniejszyć intensywność komunikacji), jak również do prowadzenia analiz i potencjalnie w celu późniejszej emisji reklam.
 3. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Pliki służące nam do prowadzenia analiz i do emisji reklam będą powstawały wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody.
 4. Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.
 5. Wykorzystujemy pliki cookie do:
  • spersonalizowania treści i reklam,
  • aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie,
  • aby móc ze sobą powiązać działania, które wykonujesz w czasie różnych sesji.
 6. W pliku cookie zapisane są informacje dotyczące konfiguracji i typu Twojej przeglądarki Internetowej. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania przez Ciebie z ich usług (zgodnie z ich politykami prywatności i cookies).
 7. Tabela deklaracji dotycząca plików cookie została przedstawiona poniżej. Możesz zmienić/wycofać swoją zgodę klikając w ten link.